PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.  : „Zakup kruszywa w roku 2024”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.  „Dostawa piasku w roku 2024 r.”

piątek, 12 styczeń 2024 11:01

Dostawa piasku w roku 2024 r.

 1. Nazwa zamówienia: „Dostawa piasku w roku 2024 r.”
 2. Rodzaj zamówienia: Dostawa
 3. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku w celu wykonania remontu i bieżącego utrzymania dróg. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, załadunek, transport i rozładunek piasku na miejsce wskazane każdorazowo przez Zamawiającego na terenie Gminy Łagów.

 

Dostawa piasku w ilości 1.800 ton

piątek, 12 styczeń 2024 10:58

„Zakup kruszywa w roku 2024r.”

 1. Nazwa zamówienia: „Zakup kruszywa w roku 2024r.”
 2. Rodzaj zamówienia: Zakup
 3. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa w celu wykonania remontu i bieżącego utrzymania dróg. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i załadunek kruszywa.

Zakup kruszywa w ilości około 3.725 ton o frakcji:

- 0 mm ÷ 31,5 mm (mieszanka) – w ilości 1.200 ton,

- 0 mm ÷ 63 mm (mieszanka) – w ilości 1.500 ton,

- 4 mm ÷ 31,5 mm (kliniec) - w ilości 800  ton,

-  31,5 mm ÷ 63 mm (tłuczeń)- w ilości 150 ton,

-  0  mm ÷ 63 mm (mieszanka pozanormowa- niesort) - w ilości 10  ton,

- 100 mm -300 mm (kamień łamany) – w ilości 5 ton

- grys 2-8 mm - 5 ton,

- grys 12/16 mm - 5 ton,

- grys 8/16 mm – 10 ton,

- wysiewka 0 - 4 -40 ton,

Kruszywa powinny być zgodne z obowiązującymi normami. Kruszywo musi spełniać wymagania określone w normie. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  Kruszywa muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa lub deklaracje zgodności z w/w normami, które to dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wysokości 0±10% wskazanych ilości kruszywa.

Część dostarczonego kruszywa może być pozanormowa tj.

- 0 mm ÷ 63 mm ( mieszanka pozanormowa – niesort)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. "Usługa ochrony fizycznej w roku 2024 na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o."

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu "Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowaniem odpadów z oczyszczalni ścieków  w Łagowie”.

 

 

piątek, 22 grudzień 2023 17:14

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa ochrony fizycznej w roku 2024 na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

 

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r. – 31.12.2024r, a w przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy od dnia podpisania do dnia 31.12.2024r.

Ofertę należy złożyć w: Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, pokój  nr 16/3  (piętro I), w terminie do dnia 28.12.2023r., godz. 10.00

czwartek, 07 grudzień 2023 16:05

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowaniem odpadów z oczyszczalni ścieków  w Łagowie”

. Szacunkowa ilość odwodnionego osadu ściekowego,  skratek i piasku do odbioru, transportu i zagospodarowania w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania nie przekroczy:

- Kod odpadu 190801 skratek – ok. 10 ton

- Kod odpadu 190802 zawartość piaskownika – ok. 10 ton

- Kod odpadu 190805 osad ściekowy – 400 ton

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r. – 31.12.2024r, a w przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy od dnia podpisania do dnia 31.12.2024r.

 

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

 1. Ofertę należy złożyć w:Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, pokój nr 16/3 (piętro I), w terminie do dnia 18.12.2023r., godz. 10.00. Ofertę można składać w poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 do 15:00 oraz we wtorek w godzinach 7:30-17:30.
 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego na adres podany w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o., pokój nr 16/3 (I piętro) w dniu 18.12.2023r. godz. 10.15.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

 

Postępowanie jest prowadzone pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-139145b5-b8cc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Znak:4/2022                                                                                                                                  Łagów, dnia. 02.12.2022r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nazwa zamówienia: „Ochrona fizyczna w 2023r. na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023”

Znak: 3/2021                                                                                                                                   Łagów, dnia 02.12.2022r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zamówienia: „Zakup kruszywa w roku 2023”

Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez PSS-KRUSZYWA SP. Z O.O., ul. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

 

Znak: 2/2022                                                                                                                                   Łagów, dn. 02.12.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zamówienia: „Dostawa piasku w roku 2023”

Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez PSS-KRUSZYWA SP. Z O.O., ul. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

 

Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowaniem odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b4e3d94-73eb-11ed-b4ea-f64d350121d2 

wtorek, 22 listopad 2022 12:19

Ochrona fizyczna w 2023r.

Ochrona fizyczna w 2023r. na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią

Termin składania oferty: 30.11.2022r. godz. 10:00

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
 4. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
wtorek, 22 listopad 2022 12:18

Dostawa piasku w roku 2023r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, załadunek, transport i rozładunek piasku na miejsce wskazane każdorazowo przez Zamawiającego na terenie Gminy Łagów.

Dostawa piasku w ilości 1.800 ton

Termin składania oferty: do dnia 30.11.2021 r. do godz. 1000

 

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
wtorek, 22 listopad 2022 12:16

Zakup kruszywa w roku 2023r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa w celu wykonania remontu i bieżącego utrzymania dróg. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i załadunek kruszywa.

Zakup kruszywa w ilości około 3.550 ton o frakcji:

0 mm ÷ 31,5 mm (mieszanka) – w ilości 1.200 ton,

0 mm ÷ 63 mm (mieszanka) – w ilości 1.700 ton,

4 mm ÷ 31,5 mm (kliniec) - w ilości 500  ton,

-  31,5 mm ÷ 63 mm (tłuczeń)- w ilości 100 ton,

-  0  mm ÷ 63 mm (mieszanka pozanormowa- niesort) - w ilości 10  ton,

- 100 mm -300 mm (kamień łamany) – w ilości 5 ton

grys 2-8 mm - 5 ton,

- grys 12/16 mm - 5 ton,

- grys 8/16 mm - 5 ton,

- wysiewka 0 - 4 -20 ton, 

Termin składania oferty: do dnia 30.11.2022 r. do godz. 1000

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

Projekt umowy - Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie".

Do pobrania: Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dostawa piasku w roku 2022".

Zawiadomienie dostawa piasku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Zakup kruszywa w roku 2022".

 

Zawiadomienie zakup kruszywa

Strona 1 z 5

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska